เข้าสู่ระบบ  
 
 


 
 
 
Name :   lxbfYeaa lxbfYeaa
  lxbfYeaa lxbfYeaa
Faculty Position :   อาจารย์ประจำหลักสูตร
Executive Position :   -
Office :   ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 อาคาร 20
Email :   testing@example.com
Tel :   555-666-0606
   
Educational Background :
2538 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2525 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.) วิทยาลัยครูพระนคร
Research Interest :
-
Research :
1. ธาดา คำแดง และนิสากรณ์ สิมมา (2559) , “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดและแก้ปัญาหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญา (A Study of LearningAchievement and Solving Problem Ability in Mathematics by usingActivities Learning Packageon Multiple Intelligences)” , การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books :
-
Community Services :
-
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
13
Yesterday
108
This Month
2,588
Last Month
3,139
This Year
24,719
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
lxbfYeaa lxbfYeaa