เข้าสู่ระบบ  
 
 


 
 
 
Name :   lxbfYeaa lxbfYeaa
  lxbfYeaa lxbfYeaa
Faculty Position :   อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Executive Position :   -
Office :   ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 20
Email :   testing@example.com
Tel :   555-666-0606
   
Educational Background :
2553 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2549 สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (วท.บ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Research Interest :
1. งานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
2. งานทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ
3. งานทางด้านไมโครคอนโทรลเลอร์
4. งานทางด้านเครื่องช่วยฟัง
5. งานทางด้านระบบประมวลผลเชิงเลข
Research :
1. วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล (2555), "มารู้จักกับเครื่องช่วยฟังกันเถอะ (ตอนจบ)" , วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 มิถุนายน-กันยายน 2555, หน้า 85-90 [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล (2558) , “ปัจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายแม่พิมพ์และฝ่ายผลิตยาง บริษัทผลิตยางในจังหวัดสระบุรี (The job motivatiom for staffs in the mold department and rubber production department, Rubber production company in Sarburi province)” , การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 , ณ อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 27) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล และปิยะพงษ์ แดงขำ (2559), "การพัฒนาโปรแกรมเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารสนามระยะใกล้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์" , วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559, หน้า 121-127 [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล (2557), "การพัฒนาเครื่องช่วยฟังระบบโปรแกรมกึ่งดิจิตอลแบบพกพาสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน" , ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2557 สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. จุฬา เสือคนอง, ศิวพันธ์ หริรักษ์ และวดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล (2561), “ระบบต้นแบบชั้นวางรองเท้าสำหรับจัดเก็บรองเท้าและนำรองเท้าออกแบบอัตโนมัติ (Prototype System of Shoe Rack for Automatic Storage and Retrieval of Shoes)” , การประชุมงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่10 (10th ECTI-CARD 2018), จังหวัดพิษณุโลก [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books :
-
Community Services :
1. อบรมการสร้าง Joomla สำหรับผู้เริ้มต้นออกแบบเว็บไซต์ วันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
2. อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
3. ICE เตรียมวิศวะ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องซอฟแวร์ 1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
4. อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม AutoCAD วันที่ 5-6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. ICE เตรียมวิศวะ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
6. ICE เตรียมวิศวะ วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
7. TRU LEGO Education Robotics Compentition วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560
8. อบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ EV3 วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ลพบุรี
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
14
Yesterday
108
This Month
2,588
Last Month
3,139
This Year
24,719
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
lxbfYeaa lxbfYeaa