เข้าสู่ระบบ  
 
 


 
 
 
Name :   lxbfYeaa lxbfYeaa
  lxbfYeaa lxbfYeaa
Faculty Position :   อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Executive Position :   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
Office :   สำนักงานอธิการบดี ชั้น 8
Email :   testing@example.com
Tel :   555-666-0606
   
Educational Background :
2556 สาขาวิชาไฟฟ้าศึกษา (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2554 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) มหาวิทยาลัยธนบุรี
2545 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (ค.อ.ม.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2541 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Research Interest :
Research :
1. Supawat Lawanwisut (2556), “Electrically Controllable Current-mode Universal Filter Employing CCCFTAs” , การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36) , at Chulalongkorn University Bangkok. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Supawat Lawanwisut (2556), “A 4-Quadrant Analog Multiplier, 2-Quadrant Divider Using only Single CCCFTAs” The 1 st International Conference on Technical Education , at King Mongkut’s University Bangkok. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Supawat Lawanwisut (2556), “An Active-Only Temperature-Insensitive Current-Mode Biquad Filter Based on Differentiator structures Employing CCCCTAs” Circuits and Systems 2013 , at King Mongkut’s University Bangkok. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Supawat Lawanwisut (2557), “A Synthesis of Low Component Count for Current-mode PID,PI and PD Controllers Employing Single CCTA and Grounded Elenents ”, 37 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TELECONMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING , at Berlin GERMANY. [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. ชิติสรรค์ วิชิโต, พุทธาวุฒิ ลีกุลธร, สมชาย ศรีสกุลเตียว และศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ (2558), “วงจรกรองความถี่เอนกประสงค์โหมดกระแสแบบทูโทมัสด้วย CCCFTA ตัวเดียว
(A Current-mode Tow Thomas Universal Filter Employing Single CCCFTA)”,การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 , ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
[คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ (2558), “วงจรกําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์บนพื้นฐานของหลักการอินทิเกรเตอร์แบบกลับเฟส และไม่กลับเฟส โดยใช้ไดมอนด์ทรานซิสเตอร์ (Sinusoidal Quadrature Oscillator based on Inverting and Non-inverting Integrators Using Diamond Transistor)” , การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 , ณ อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 27) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ (2559), “การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการออกแบบวงจรนับ ด้วยวิธีการสอนแบบการจับคู่เรียน ( The Learning Achievement in the Lesson of Counter Circuit Design by using Pair-Collaborative Learning Method)” , การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม" , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. โชติวุฒิ ประสพสุข, วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง และศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ (2559), “การศึกษาความร้อนในห้องเผาไหม้ของเตาเผาแบบไซโคลนกรณีเพิ่มอากาศทุติยภูมิที่ผนังเตา (A study foe Heat in the Combustion of the Cyclone Furnance with Increased the Tertiary In a Furnance Wall)” , การประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อนพัฒนาท้องถิ่น” , ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา [คลิก]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academic Books :
Community Services :
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
15
Yesterday
135
This Month
199
Last Month
3,151
This Year
25,481
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
lxbfYeaa lxbfYeaa