เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting โดยเรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้บริหารคณะ หัวหน้าสำนักงาน คณาจารย์ และบุคลากรประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้พร้อมเพรียงกัน โดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการพัฒนาคณะ ตามพันธกิจหลักสำคัญ ๆ และการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรทุกท่านที่มีต่อการดำเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เอกสารการประชุม
สร้างเมื่อ 11 มิ.ย. 2564  เวลา 13:22 (ชม 69 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
95
Yesterday
64
This Month
1,547
Last Month
2,479
This Year
24,434
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2564