เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. ทีมผู้บริหารคณะ อาจารย์ประจำแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และอาจารย์ประจำแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พ.ต.ต. ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา และหัวหน้าคณะทำงานแก้ไขหมอกควันและไฟป่า PM 2.5 ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด พร้อมคณะทีมงาน 3 ท่าน คือ คุณศิริประภา อาจวิชัย คุณชนิดาภา เพ็ชรแหวน และคุณเรวัต แก้วสุทธา โดยมีวัตถุประสงค์ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเครื่องมือแปรรูปพืชส่วนที่ไม่ใช่ผลผลิตหลักเพื่อหลีกเลี่ยงการเผา เช่น ต้นข้าว ลำต้นข้าวโพด กิ่งไม้จากการแต่งกิ่ง ฯลฯ ให้เป็นอาหารสัตว์ (ปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง) โดยมีอัตรากำลังในการผลิตวันละประมาณ 5 ตัน สำหรับผู้ประกอบการ SME หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือ
สร้างเมื่อ 7 เม.ย. 2565  เวลา 16:06 (ชม 245 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
42
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม หารือจัดทำเครื่องมือแปรรูปพืชส่วนที่ไม่ใชผลผลิตหลักหลีกเลี่ยงการเผา