เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการมอบทุนการศึกษาเรียนดีและเสริมโอกาสของคณะให้กับนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุนความอนุเคราะห์เงินทุนจากผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ คุณพัชนีย์ พิชิตการณ์ คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ คุณสุเทพ
โชคมีสุข ทีมบริหารคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งแหล่งทุนจากการทำงานประชุมวิชาการ I-TECH Conference และกิจกรรมของคณะฯ นำมามอบทุนการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ทุนประเภทเรียนดีจำนวน 16 ทุน 2.ทุนประเภทเสริมโอกาสจำนวน 16 ทุน รวมทั้งหมดจำนวน 32 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท
สร้างเมื่อ 21 ส.ค. 2563  เวลา 13:11 (ชม 96 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
37
Yesterday
95
This Month
872
Last Month
2,393
This Year
7,438
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม มอบทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2563