เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดงาน "คืนสู่เหย้า" รวมช่อยูงทองพี่น้องคืนถิ่น ครั้งที่ 1 โดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานคืนสู่เหย้า พร้อมทั้งเรียนเชิญ ผศ.ดร.กันยา กองสูงเนิน รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และนางพัชนีย์ พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะได้ให้เกียรติร่วมงานคืนสู่เหย้าครั้งนี้ จุดประสงค์ของงานเพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้เข้าพบปะคณาจารย์และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณาจารย์ บุคลากรและศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งในการจัดงานมีการแสดงมุทิตาคารวะคณาจารย์โดยการมอบดอกไม้ให้กับคณาจารย์ ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป
สร้างเมื่อ 27 ธ.ค. 2561  เวลา 9:00 (ชม 20 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
25
Yesterday
92
This Month
1,517
Last Month
2,487
This Year
26,646
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม "คืนสู่เหย้า" รวมช่อยูงทองพี่น้องคืนถิ่น