เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหานักศึกษาที่มีความเป็นผู้นำ มีจิตอาสาช่วยเหลือ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม พร้อมเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรม รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม และการมีมารยาทงามอย่างไทยด้วย โดยเรียนเชิญ ผศ.นนทรัฐ บำรุงเกียรติ, อ.ดร.ธาดา คำแดง, อ.อิษฎ์ รานอก และ อ.ณมน วรธนานุวงศ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งการมอบรางวัลการประกวดมารยาทงามอย่างไทยได้เรียนเชิญคุณธีรภัทร ปานทอง ผู้จัดการ ธีรภัทรฟลาวเวอร์เฮ้าส์ไลท์แอนด์ซาวด์ อยุธยา เป็นเกียรติมอบรางวัลทั้ง 3 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จากการจัดกิจกรรมนี้คณะจึงได้ค้นหาดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนี้ด้วย ซึ่งผลการประกวดประเภทดาว ได้แก่ นางสาวธัญญารัตน์ สงค์คำพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทเดือน ได้แก่ นายพงศกร เพียรสูงเนิน นักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีรางวัลป๊อปปูล่าโหวต ได้แก่ นางสาวภัทรพร สุริยะ นักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ที่รับตำแหน่งดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยังได้รับรางวัลจากโรงภาพยนตร์ Major เป็นบัตรเข้าชมภาพยนตร์ฟรี ซึ่งมอบโดยผู้จัดการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี ลพบุรี
สร้างเมื่อ 2 ธ.ค. 2562  เวลา 17:16 (ชม 696 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
45
Yesterday
206
This Month
2,480
Last Month
3,139
This Year
24,611
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประจำปี 2562