เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหานักศึกษาที่มีความเป็นผู้นำ มีจิตอาสาช่วยเหลือ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม พร้อมเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรม รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม และการมีมารยาทงามอย่างไทยด้วย โดยเรียนเชิญ ผศ.นนทรัฐ บำรุงเกียรติ, อ.ดร.ธาดา คำแดง, อ.อิษฎ์ รานอก และ อ.ณมน วรธนานุวงศ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งการมอบรางวัลการประกวดมารยาทงามอย่างไทยได้เรียนเชิญคุณธีรภัทร ปานทอง ผู้จัดการ ธีรภัทรฟลาวเวอร์เฮ้าส์ไลท์แอนด์ซาวด์ อยุธยา เป็นเกียรติมอบรางวัลทั้ง 3 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จากการจัดกิจกรรมนี้คณะจึงได้ค้นหาดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนี้ด้วย ซึ่งผลการประกวดประเภทดาว ได้แก่ นางสาวธัญญารัตน์ สงค์คำพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทเดือน ได้แก่ นายพงศกร เพียรสูงเนิน นักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีรางวัลป๊อปปูล่าโหวต ได้แก่ นางสาวภัทรพร สุริยะ นักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ที่รับตำแหน่งดาวเดือนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยังได้รับรางวัลจากโรงภาพยนตร์ Major เป็นบัตรเข้าชมภาพยนตร์ฟรี ซึ่งมอบโดยผู้จัดการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี ลพบุรี
สร้างเมื่อ 2 ธ.ค. 2562  เวลา 17:16 (ชม 91 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
1
Yesterday
1
This Month
13
Last Month
117
This Year
3,342
Last Year
32,436


<<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประจำปี 2562