เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย 2 คน ได้แก่ Mr.Muhamad Ghery Jayadi and Mr.Faisal Abdul Jaffar from University of Kebangsan, Indonesia จากโครงการ The Southeast Asia-Technical and Vocational Education and Training (SEA-TVET) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยกำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด พร้อมนี้อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนในระยะเวลาฝึกประสบการณ์นี้ด้วย
สร้างเมื่อ 25 ต.ค. 2561  เวลา 12:42 (ชม 55 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย