เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยเรียนเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT 2 ท่่านได้แก่คุณเสรี ขุนไทย อาจารย์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม และคุณอุดมศักดิ์ แก้วมรกต อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้กับนักศึกษาแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจการใช้ IoT อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในระบบ IoT และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานและสร้างนวัตกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อไปได้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 9/910 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
สร้างเมื่อ 18 ส.ค. 2562  เวลา 16:16 (ชม 448 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
9
Yesterday
137
This Month
1,684
Last Month
2,479
This Year
24,571
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>>



<<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า