เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยเรียนเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT 2 ท่่านได้แก่คุณเสรี ขุนไทย อาจารย์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม และคุณอุดมศักดิ์ แก้วมรกต อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้กับนักศึกษาแขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจการใช้ IoT อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในระบบ IoT และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานและสร้างนวัตกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อไปได้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 9/910 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
สร้างเมื่อ 18 ส.ค. 2562  เวลา 16:16 (ชม 877 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
32
Yesterday
42
This Month
179
Last Month
2,091
This Year
14,698
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า