เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 17-18 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในคณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับศิลปะในท้องถิ่นอันได้แก่ 1. ศูนย์วัฒนธรรมนิทัศและพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย 750 ปี อันมีเรื่องราวของวิถีชีวิตท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมล้านนา 2. พิพิธภัณฑ์บ้านดำซึ่งมีเรื่องราวในการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบวิจิตรศิลป์สมัยใหม่
สร้างเมื่อ 29 ม.ค. 2562  เวลา 14:42 (ชม 545 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
32
Yesterday
42
This Month
179
Last Month
2,091
This Year
14,698
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติ