เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 17-18 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในคณะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับศิลปะในท้องถิ่นอันได้แก่ 1. ศูนย์วัฒนธรรมนิทัศและพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย 750 ปี อันมีเรื่องราวของวิถีชีวิตท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมล้านนา 2. พิพิธภัณฑ์บ้านดำซึ่งมีเรื่องราวในการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบวิจิตรศิลป์สมัยใหม่
สร้างเมื่อ 29 ม.ค. 2562  เวลา 14:42 (ชม 55 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติ