เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 12-13 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้กับคณาจารย์ และบุคลกรภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย อ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งเรียนเชิญ รศ.ดร.สันติ ตันตระกูล รองคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานในการใช้โปรแกรม MATLAB เบื้องต้น และการจัดการเรียนการสอนแบบ Massive Open Online Course (MOOC)ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และนางนุชนาฎ พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในการจัดทำวิเคราะห์ค่างานให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ณ อีส้านอีสาน รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
สร้างเมื่อ 17 ก.ย. 2562  เวลา 10:10 (ชม 158 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
92
Yesterday
49
This Month
1,780
Last Month
2,254
This Year
10,861
Last Year
32,436


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ