เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 12-13 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้กับคณาจารย์ และบุคลกรภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย อ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งเรียนเชิญ รศ.ดร.สันติ ตันตระกูล รองคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานในการใช้โปรแกรม MATLAB เบื้องต้น และการจัดการเรียนการสอนแบบ Massive Open Online Course (MOOC)ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และนางนุชนาฎ พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในการจัดทำวิเคราะห์ค่างานให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ณ อีส้านอีสาน รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
สร้างเมื่อ 17 ก.ย. 2562  เวลา 10:10 (ชม 353 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
9
Yesterday
137
This Month
1,684
Last Month
2,479
This Year
24,571
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ