เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระภายในแขนงวิชาเพื่อเป็นศิริมงคลประจำปี 2563 นี้ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีกิจกรรมพี่พบน้องซึ่งเป็นการพบปะพูดคุยแนวทางและประสบการณ์ในการทำงานเป็นอย่างไร มีการให้ข้อคิดกับน้องๆ เพื่อนำไปปรับใช้เตรียมความพร้อมในการทำงาน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน จัด ณ ชั้น 7 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สร้างเมื่อ 6 ก.พ. 2563  เวลา 10:12 (ชม 28 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม กิจกรรมพี่พบน้องแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม