เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 5-7 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน โดยเข้าศึกษาดูงานที่ The 20th China International Optoelectronic Exposition (CIOE 2018) จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมของเมืองเซินเจิ้น ซึ่งนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยที่ล้ำสมัยที่สุดมาจัดแสดง ทำให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และได้เข้าชม Shenzhen Industrial Museum เพื่อศึกษาระบบการจัดการการจัดนำเสนองานที่มีรูปแบบที่ให้ผู้เข้าชมมีความสนใจ การจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าชมงานมีส่วนร่วมในงานอย่างน่าสนใจ ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สร้างเมื่อ 10 ก.ย. 2561  เวลา 9:54
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
71
Yesterday
108
This Month
1,714
Last Month
3,183
This Year
18,681
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน