เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 5-7 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน โดยเข้าศึกษาดูงานที่ The 20th China International Optoelectronic Exposition (CIOE 2018) จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมของเมืองเซินเจิ้น ซึ่งนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยที่ล้ำสมัยที่สุดมาจัดแสดง ทำให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และได้เข้าชม Shenzhen Industrial Museum เพื่อศึกษาระบบการจัดการการจัดนำเสนองานที่มีรูปแบบที่ให้ผู้เข้าชมมีความสนใจ การจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าชมงานมีส่วนร่วมในงานอย่างน่าสนใจ ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สร้างเมื่อ 10 ก.ย. 2561  เวลา 9:54 (ชม 57 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน