เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางนภาพร รอดแก้ว หัวหน้างานกิจการนักศึกษาเป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเขตจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ หัวข้อ พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประกวด จำนวน 38 ทีม และการประกวดจัดนิทรรศการ หัวข้อ การจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของโรงเรียน มีผู้เข้าร่วมการประกวด จำนวน 13 ทีม ณ โถงชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สร้างเมื่อ 10 มิ.ย. 2562  เวลา 17:40 (ชม 686 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
29
Yesterday
75
This Month
2,517
Last Month
2,717
This Year
9,386
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก