เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 1 เมษายน 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดย อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งรองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting ในรูปแบบ Hybride ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผู้บริหารมีวาระแจ้งในที่ประชุมทราบ ดังนี้ 1.จุดบริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger 1 จุด ณ อาคาร 20 2.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะจัดระบบการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybride ภาคการศึกษาที่ 1/2565 3.การจัดหารายได้ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 5.ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต 6.สรุปแผนการบริหารบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7.ประชาสัมพันธ์การจัดทำหลักสูตรระยะสั้นระดับคณะ
สร้างเมื่อ 1 เม.ย. 2565  เวลา 14:41 (ชม 170 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
33
Yesterday
42
This Month
179
Last Month
2,091
This Year
14,698
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ประชุมปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564