เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันยา กองสูงเนิน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หัวหน้าสำนักงานคณบดี และคณาจารย์ประจำแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมทุกท่านร่วมให้การต้อนรับ Mr.J Edward Brandt ผู้บริหาร Barndt Consulting LLC ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสร่วมหารือเพื่อการลดค่าไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยใชวิธีการปรับปรุงอุปกรณ์โหลดในระบบไฟฟ้า และการชดเชยพลังงานไฟฟ้าด้วยการสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบ solar rooftop ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
สร้างเมื่อ 18 ส.ค. 2562  เวลา 16:05 (ชม 57 ครั้ง)
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ประชุมจัดดำเนินงานโครงการการลดค่าไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี