เข้าสู่ระบบ  
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดทำประกาศ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) พ.ศ.๒๕๖๓ โดยบังคับใช้ทุกหลักสูตรที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และใช้สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรียอมรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดตามเอกสารแนบ

สร้างเมื่อ 23 ม.ค. 2563  เวลา 17:18
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
36
Yesterday
86
This Month
490
Last Month
2,538
This Year
28,555
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา