เข้าสู่ระบบ  
 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการพิจารณาคำร้องขอสอบสำหรับนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบปลายภาคการศึกษาแต่ขาดสอบ โดยให้ยื่นคำร้องขอเลื่อนสอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ขาดสอบรายวิชานั้น บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิสอบปลายภาคตามรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศ


สร้างเมื่อ 18 พ.ค. 2561  เวลา 13:14
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
12
Yesterday
66
This Month
2,403
Last Month
2,640
This Year
27,930
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศผลการพิจารณาคำร้องขอสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2560