กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงประกาศเรื่องการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามเอกสารแนบดังนี้

สร้างเมื่อ 6 ม.ค. 2560  เวลา 10:21
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
59
Yesterday
57
This Month
1,228
Last Month
1,631
This Year
5,514
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ประกาศ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม