เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
กองพัฒนานักศึกษา แจ้งเปลี่ยนแปลงปฏิทินกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา‬ (กยศ.) ปีการศึกษา 1/2558 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า ชั้นปี 2 ขึ้นไป ไม่รวมนักศึกษาฝึกสอน‬ ชั้นปี 5) เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงการกู้ กยศ. วันเสาร์ที่ 4 ก.ค. 58 เวลา 10 .00 น.

สร้างเมื่อ 30 มิ.ย. 2558  เวลา 9:46
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
72
Yesterday
84
This Month
1,708
Last Month
3,187
This Year
16,143
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ปฏิทินกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปี 2558 (ผู้กู้ยืมรายเก่า)