เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งให้ผู้ประสงค์จะเสนอขอรับทุนวิจัยในแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่จัดส่งให้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย และซีดีบันทึกไฟล้ข้อมูลจำนวน ๑ ชุด ส่งมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์คณะ เมนู วิจัย/สิทธิบัตร เมนูย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
สร้างเมื่อ 22 ก.ย. 2560  เวลา 10:44
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
61
Yesterday
68
This Month
1,232
Last Month
1,767
This Year
10,549
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศ การเสนอของบประมาณวิจัย งบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2562