เข้าสู่ระบบ  
 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการพิจารณาคำร้องขอสอบสำหรับนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบปลายภาคการศึกษาแต่ขาดสอบ โดยให้ยื่นคำร้องขอเลื่อนสอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ขาดสอบรายวิชานั้น บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิสอบปลายภาคตามรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศ

สร้างเมื่อ 18 พ.ค. 2561  เวลา 10:59
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
12
Yesterday
108
This Month
2,588
Last Month
3,139
This Year
24,719
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศผลการพิจารณาคำร้องขอสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2560