เข้าสู่ระบบ  
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอประกาศรับสมัครบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าพักอาศัยในที่พักสำหรับบุคลากร แฟลตที่พัก A1 และ B1 ดังนี้
      1. ให้บุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าพักอาศัยขอรับแบบฟอร์มเข้าพักอาศัย และดำเนินการยื่นแบบฟอร์มที่งานสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
      2. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดที่พักอาศัยแต่ละยูนิตโดยใช้วิธีจับฉลาก
      3. มหาวิทยาลัยจะประกาศผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเข้าพักอาศัยในอาคาร A1 (ครอบครัว) B1 (โสด) F1 (นักศึกษา) ตามวันและเวลาที่คณะกรรมการกำหนด
ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการยื่นแบบฟอร์มนี้ด้วยสร้างเมื่อ 19 มิ.ย. 2562  เวลา 16:49
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
14
Yesterday
108
This Month
2,588
Last Month
3,139
This Year
24,719
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
รับสมัครบุคลากรที่ประสงค์จะเข้าพักอาศัยในที่พักสำหรับบุคลากรแฟลต A1 และ B1