เข้าสู่ระบบ  
 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม และเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการคัดเลือกรับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ" สาขาวิชาการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

สร้างเมื่อ 20 ก.พ. 2561  เวลา 10:55
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
13
Yesterday
108
This Month
2,588
Last Month
3,139
This Year
24,719
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์