กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้กำหนดแนวปฏิบัติการแต่งกายสำหรับเข้าสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2560 ทุกรายวิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามเอกสารแนบ

สร้างเมื่อ 14 พ.ย. 2560  เวลา 10:04
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
40
Yesterday
51
This Month
798
Last Month
1,495
This Year
798
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
การแต่งกายสำหรับเข้าสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2560