เข้าสู่ระบบ  
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาจารย์ท่านใดมีความประสงค์จะสมัครเป็นกรรมการสรรหาคณบดีติดต่อได้ที่สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างเมื่อ 9 ธ.ค. 2559  เวลา 17:09
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
8
Yesterday
66
This Month
2,403
Last Month
2,640
This Year
27,930
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศ การรับสมัครกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม