เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาจารย์ท่านใดมีความประสงค์จะสมัครเป็นกรรมการสรรหาคณบดีติดต่อได้ที่สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างเมื่อ 9 ธ.ค. 2559  เวลา 17:09
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
78
Yesterday
106
This Month
1,632
Last Month
2,214
This Year
18,281
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศ การรับสมัครกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม