เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ต้องการสนับสนุนทุนการศึกษาให้น้อง สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 2 อาคาร 20 หรือโทรแจ้งประสานงานได้ที่ 086-4452138

สร้างเมื่อ 9 ต.ค. 2560  เวลา 12:29
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
72
Yesterday
75
This Month
1,383
Last Month
3,187
This Year
15,818
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าสู่รุ่นน้อง