เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
กองนโยบายและแผนได้จัดทำระบบประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 ขอความกรุณานักศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลการประเมินการสอนประจำปีการศึกษา 1/2558 ตามคู่มือเอกสารแนบ
หรือคลิก แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนของอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558

สร้างเมื่อ 4 พ.ย. 2558  เวลา 11:27
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
53
Yesterday
142
This Month
1,935
Last Month
2,214
This Year
18,584
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
นักศึกษาสามารถประเมินการสอนอาจารย์ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558