เข้าสู่ระบบ  
 
 
ด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557 และกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:24
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
16
Yesterday
71
This Month
0
Last Month
2,538
This Year
28,065
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่