กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
ด้วยมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2557 และกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมคุณธรรม จริยธรรม และวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

สร้างเมื่อ 8 ส.ค. 2557  เวลา 23:24
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
32
Yesterday
42
This Month
840
Last Month
1,495
This Year
840
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่