เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ Young Financial Star Competition 2016 (YFS 2016) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อเตรียมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยได้ดำเนินการจัดแข่งขันอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการ YFS 2016 ผ่านสื่อต่างๆ ไปยังนิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างเมื่อ 15 ม.ค. 2559  เวลา 16:33
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
72
Yesterday
75
This Month
1,383
Last Month
3,187
This Year
15,818
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ YFS 2016