เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ Young Financial Star Competition 2016 (YFS 2016) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อเตรียมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยได้ดำเนินการจัดแข่งขันอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการ YFS 2016 ผ่านสื่อต่างๆ ไปยังนิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ถึงระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สร้างเมื่อ 15 ม.ค. 2559  เวลา 16:33
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
7
Yesterday
98
This Month
800
Last Month
2,213
This Year
22,542
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ YFS 2016