เข้าสู่ระบบ  
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดทำรูปแบบหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อให้บุคลากรได้ใช้หนังสือรับรองที่เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยได้แนบรูปแบบหนังสือรับรอง หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา

สร้างเมื่อ 22 ม.ค. 2564  เวลา 9:16
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
11
Yesterday
116
This Month
174
Last Month
2,538
This Year
28,239
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ประชาสัมพันธ์รูปแบบหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี