เข้าสู่ระบบ  
 
 
กองพัฒนานักศึกษาได้จัดทำปฏิทินการยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถ และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ควรปฏิบัติการปฏิทินที่ทางกองพัฒนานักศึกษากำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยสร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2562  เวลา 9:58
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
13
Yesterday
108
This Month
2,588
Last Month
3,139
This Year
24,719
Last Year
30,695


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ปฏิทินการยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562