เข้าสู่ระบบ  
 
 
กองพัฒนานักศึกษาได้จัดทำปฏิทินการยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถ และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ควรปฏิบัติการปฏิทินที่ทางกองพัฒนานักศึกษากำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยสร้างเมื่อ 14 ก.พ. 2562  เวลา 9:58
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
20
Yesterday
71
This Month
0
Last Month
2,538
This Year
28,065
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ปฏิทินการยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562