เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมความรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มทักษะความพร้อมในการประกอบอาชีพในด้านอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในทางวิชาการแก่อาจารย์
สร้างเมื่อ 9 ส.ค. 2559  เวลา 16:10
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
14
Yesterday
117
This Month
1,711
Last Month
2,485
This Year
4,196
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ