เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มาเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็นวิทยากรกระบวนการ" เพื่อพัฒนาความพร้อมของอาจารย์ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และความความพร้อมในการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
สร้างเมื่อ 2 ก.ย. 2559  เวลา 16:49
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
18
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ