เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มาเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็นวิทยากรกระบวนการ" เพื่อพัฒนาความพร้อมของอาจารย์ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และความความพร้อมในการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
สร้างเมื่อ 2 ก.ย. 2559  เวลา 16:49
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
44
This Month
1,295
Last Month
1,712
This Year
8,845
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ