เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มาเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็นวิทยากรกระบวนการ" เพื่อพัฒนาความพร้อมของอาจารย์ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และความความพร้อมในการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
สร้างเมื่อ 2 ก.ย. 2559  เวลา 16:49
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
72
Yesterday
75
This Month
1,383
Last Month
3,187
This Year
15,818
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ