เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดสถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ อาคาร 14 ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และ อาคาร 20 ชั้น 2 ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 8 ห้องเรียนแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
สร้างเมื่อ 20 ธ.ค. 2559  เวลา 10:14
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
44
This Month
1,295
Last Month
1,712
This Year
8,845
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560