เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนและนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดสถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ อาคาร 14 ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และ อาคาร 20 ชั้น 2 ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 8 ห้องเรียนแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
สร้างเมื่อ 20 ธ.ค. 2559  เวลา 10:14
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
36
Yesterday
96
This Month
1,691
Last Month
2,619
This Year
1,691
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560