เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. มีนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนภายนอกได้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนทั้งหมด 63 คน มีวิทยากรจากบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ความรู้ในการอบรมแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น.ได้มีพิธีปิดโครงการโดยมี อ.ดร.สกุล คำนวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวโครงการ และเรียนเชิญศาสตราจารย์ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการและมอบใบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี เภาคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และคุณนวลวรรณ ชะอุ่ม ผู้อำนวยการโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบใบเกียรติบัตรและรางวัลครั้งนี้ด้วย และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยังได้จัด Open House I-TECH ที่ชั้น 1 ของแต่ละสาขาวิชาด้วย
สร้างเมื่อ 22 ก.พ. 2560  เวลา 12:55
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
51
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ ครั้งที่ 2