เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการบริการด้านการให้คำปรึกษานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. โดยเรียนเชิญ อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยช่วงแรก ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ อ.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร กับดร.ลลิลธร มะระกานนท์ อาจารย์ภายในคณะเป็นพิธีกรในช่วงที่สองดำเนินโครงการให้เป็นที่เรียบร้อย โดยในช่วงที่สองได้เรียนเชิญ คุณสุกัญญา เหลืองวิลัย ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัทเบทาโกร จังหวัดลพบุรี และคุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการเข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับบุคลิกภาพของตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานกับสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม และให้นักศึกษาเกิดการวิเคราะห์กฎระเบียบข้อบังคับพื้นฐานและมารยาททางสังคมของสถานประกอบการ
สร้างเมื่อ 11 พ.ค. 2560  เวลา 14:51
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
18
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการการบริการด้านการให้คำปรึกษานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ