กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการบริการด้านการให้คำปรึกษานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 20 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. โดยเรียนเชิญ อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยช่วงแรก ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ อ.สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร กับดร.ลลิลธร มะระกานนท์ อาจารย์ภายในคณะเป็นพิธีกรในช่วงที่สองดำเนินโครงการให้เป็นที่เรียบร้อย โดยในช่วงที่สองได้เรียนเชิญ คุณสุกัญญา เหลืองวิลัย ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัทเบทาโกร จังหวัดลพบุรี และคุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการเข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับบุคลิกภาพของตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานกับสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม และให้นักศึกษาเกิดการวิเคราะห์กฎระเบียบข้อบังคับพื้นฐานและมารยาททางสังคมของสถานประกอบการ
สร้างเมื่อ 11 พ.ค. 2560  เวลา 14:51
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
31
Yesterday
56
This Month
1,344
Last Month
1,631
This Year
5,630
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม โครงการการบริการด้านการให้คำปรึกษานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ