เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 1/2560 โดยเรียนเชิญ อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุม โดยวาระการประชุมเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH มีการพิจารณาการปรับปรุงคุณภาพวารสารตามเกณฑ์ที่ TCI กำหนดเพื่อปรับปรุงกลุ่มคุณภาพวารสาร และการนำเสนอโปรแกรม ThaiJO เพื่อปรับปรุงคุณภาพวารสารในการจัดทำระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม iTech ชั้น 2 อาคาร 20 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 12.00 น.
สร้างเมื่อ 18 พ.ค. 2560  เวลา 13:41
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
104
Yesterday
81
This Month
2,362
Last Month
2,395
This Year
7,242
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 1/2560