เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 1/2560 โดยเรียนเชิญ อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุม โดยวาระการประชุมเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH มีการพิจารณาการปรับปรุงคุณภาพวารสารตามเกณฑ์ที่ TCI กำหนดเพื่อปรับปรุงกลุ่มคุณภาพวารสาร และการนำเสนอโปรแกรม ThaiJO เพื่อปรับปรุงคุณภาพวารสารในการจัดทำระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม iTech ชั้น 2 อาคาร 20 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 12.00 น.
สร้างเมื่อ 18 พ.ค. 2560  เวลา 13:41
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
44
This Month
1,295
Last Month
1,712
This Year
8,845
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทพสตรี I-TECH ครั้งที่ 1/2560