เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 5 และ 11 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้มีการแสดงผลงานจากการวิจัย ณ ลานกิจกรรมอาคาร 14 โดยกลุ่มที่ 1 จัดการสาธิตสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องผสมอาหารสุกรเพื่อลดต้นทุน" ซึ่งเป็นผลงานจากการวิจัยของนักศึกษาเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการผสมอาหารสุกร ลดแรงงานในการผสมอาหารให้กับเกษตรกร และสามารถนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ กลุ่มที่ 2 จัดการสาธิตสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องหยอดดินสอพองกึ่งอัตโนมัติ" ซึ่งเป็นผลงานจากการวิจัยของนักศึกษาเพื่อให้ได้เครื่องหยอดดินสอพองแบบเคลื่อนที่ ที่สามารถช่วยทดแทนแรงงานคน ตลอดจนได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ กลุ่มที่ 3 จัดการสาธิตสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องคัดขนาดเมล็ดข้าวเปลือก" ซึ่งเป็นผลงานจากการวิจัยของนักศึกษาเพื่อช่วยลดระยะเวลาและแรงงานคนในการคัดเมล็ดข้าวเปลือก กลุ่มที่ 4 จัดการสาธิตสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องอัดกระถางขุยมะพร้าว" ซึ่งเป็นผลงานจากการวิจัยของนักศึกษาเพื่อทดแทนวัสดุที่ทำจากพลาสติก สามารถย่อยสลายง่ายไม่เกิดเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และกลุ่มที่ 5 จัดการสาธิตสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องอัดถ่านแท่งด้วยระบบไฮดรอลิค" ซึ่งเป็นผลงานจากการวิจัยของนักศึกษาเพื่อทดแทนแรงงานคนทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และได้ปริมาณผลิตภัณฑ์มากกว่าเดิมต่อครั้งในการผลิต
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:37
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
51
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม แสดงผลงานวิจัยของนักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล