เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 5 และ 11 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ได้มีการแสดงผลงานจากการวิจัย ณ ลานกิจกรรมอาคาร 14 โดยกลุ่มที่ 1 จัดการสาธิตสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องผสมอาหารสุกรเพื่อลดต้นทุน" ซึ่งเป็นผลงานจากการวิจัยของนักศึกษาเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการผสมอาหารสุกร ลดแรงงานในการผสมอาหารให้กับเกษตรกร และสามารถนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ กลุ่มที่ 2 จัดการสาธิตสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องหยอดดินสอพองกึ่งอัตโนมัติ" ซึ่งเป็นผลงานจากการวิจัยของนักศึกษาเพื่อให้ได้เครื่องหยอดดินสอพองแบบเคลื่อนที่ ที่สามารถช่วยทดแทนแรงงานคน ตลอดจนได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ กลุ่มที่ 3 จัดการสาธิตสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องคัดขนาดเมล็ดข้าวเปลือก" ซึ่งเป็นผลงานจากการวิจัยของนักศึกษาเพื่อช่วยลดระยะเวลาและแรงงานคนในการคัดเมล็ดข้าวเปลือก กลุ่มที่ 4 จัดการสาธิตสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องอัดกระถางขุยมะพร้าว" ซึ่งเป็นผลงานจากการวิจัยของนักศึกษาเพื่อทดแทนวัสดุที่ทำจากพลาสติก สามารถย่อยสลายง่ายไม่เกิดเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และกลุ่มที่ 5 จัดการสาธิตสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องอัดถ่านแท่งด้วยระบบไฮดรอลิค" ซึ่งเป็นผลงานจากการวิจัยของนักศึกษาเพื่อทดแทนแรงงานคนทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และได้ปริมาณผลิตภัณฑ์มากกว่าเดิมต่อครั้งในการผลิต
สร้างเมื่อ 30 พ.ค. 2560  เวลา 13:37
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
44
This Month
1,295
Last Month
1,712
This Year
8,845
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม แสดงผลงานวิจัยของนักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล