เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการรับฟังโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ณ ห้องประชุม iTech ชั้น 2 อาคาร 20 โดยมีผู้บริหารและอาจารย์ประจำคณะที่สนใจเข้าร่วมรับฟังโครงการ โดย ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการบริษัท แพคกอน จำกัด ได้เป็นตัวแทนของบริษัทมาให้ความรู้ของโครงการนี้ ซึ่งมีความตั้งใจเป็นพันธมิตรในแต่ละจังหวัด เพื่อร่วมมือกันในการให้บริการระบบ Smart City กับจังหวัด ตั้งแต่เวลา 14.30 - 16.30 น.
สร้างเมื่อ 15 มิ.ย. 2560  เวลา 17:39
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
44
This Month
1,295
Last Month
1,712
This Year
8,845
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก