เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการรับฟังโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ณ ห้องประชุม iTech ชั้น 2 อาคาร 20 โดยมีผู้บริหารและอาจารย์ประจำคณะที่สนใจเข้าร่วมรับฟังโครงการ โดย ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการบริษัท แพคกอน จำกัด ได้เป็นตัวแทนของบริษัทมาให้ความรู้ของโครงการนี้ ซึ่งมีความตั้งใจเป็นพันธมิตรในแต่ละจังหวัด เพื่อร่วมมือกันในการให้บริการระบบ Smart City กับจังหวัด ตั้งแต่เวลา 14.30 - 16.30 น.
สร้างเมื่อ 15 มิ.ย. 2560  เวลา 17:39
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
72
Yesterday
75
This Month
1,383
Last Month
3,187
This Year
15,818
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก