กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท แกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนหุ่นยนต์ ให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (World Robot Olympiad Thailand 2017 ณ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ชั้น 5 อาคาร 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 11:39
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
49
Yesterday
69
This Month
747
Last Month
1,495
This Year
747
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนหุ่นยนต์ ROBOTIC PROGRAMMING