กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการเทพสตรี บวชใจ ถวายเทียน งดเหล้า เข้าวัด ถวายในหลวง กับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยร่วมเดินขบวนพิธีแห่เทียนและพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
สร้างเมื่อ 6 ก.ค. 2560  เวลา 12:01
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
50
Yesterday
69
This Month
747
Last Month
1,495
This Year
747
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษากับมหาวิทยาลัย