กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหารคณะ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสาขาวิชา และตัวแทนอาจารย์แขนงวิชาให้การต้อนรับคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านคือ รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานกรรมการ รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล กรรมการ และนางสาวพวงเพชร ศุภกรรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุม iTech ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.
สร้างเมื่อ 28 ต.ค. 2560  เวลา 15:30
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
59
Yesterday
57
This Month
1,228
Last Month
1,631
This Year
5,514
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
ภาพกิจกรรม ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560