เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 24 มกราคม 2561 นำทีมโดย อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมทั้งตัวแทนอาจารย์แต่ละแขนงวิชา ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ซึ่งเป็นการแนะนำหลักสูตรต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้กับนักเรียนได้ทราบข้อมูลมากขึ้น และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ
สร้างเมื่อ 5 ก.พ. 2561  เวลา 11:53
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
53
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี