เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมซึ่งจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2561 โดยมีนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ จำนวน 77 คน และจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 18 คน โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สร้างเมื่อ 3 เม.ย. 2561  เวลา 11:40
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
18
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม สัมภาษณ์ นศ.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม