เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 27 เมษายน 2561 อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการเสวนาให้ความรู้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเพื่อเป็นการเสริมทักษะของนักศึกษาในการนำไปใช้ฝึกงาน และฝึกสอน โดยมี คุณพิสุทธิ์ รัตนวิลัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และคุณอดิเรก ภู่ธงแก้ว ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบริหารทรัพยากร กลุ่มบริษัท อินโดรามา ลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในช่วงของการเสวนาการให้คำปรึกษาและพฤติกรรมต่อการทำงาน และ อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ชี้แจงการเขียนเล่มบันทึกฝึกประสบการณ์ และแบบประเมินให้กับนักศึกษาได้เข้าใจ
สร้างเมื่อ 6 พ.ค. 2561  เวลา 11:47
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
9
Yesterday
74
This Month
1,777
Last Month
2,957
This Year
9,614
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการให้คำปรึกษานักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560