เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 27 เมษายน 2561 อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการเสวนาให้ความรู้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเพื่อเป็นการเสริมทักษะของนักศึกษาในการนำไปใช้ฝึกงาน และฝึกสอน โดยมี คุณพิสุทธิ์ รัตนวิลัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และคุณอดิเรก ภู่ธงแก้ว ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบริหารทรัพยากร กลุ่มบริษัท อินโดรามา ลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในช่วงของการเสวนาการให้คำปรึกษาและพฤติกรรมต่อการทำงาน และ อ.ดร.วิทยา พันธุ์พา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ชี้แจงการเขียนเล่มบันทึกฝึกประสบการณ์ และแบบประเมินให้กับนักศึกษาได้เข้าใจ
สร้างเมื่อ 6 พ.ค. 2561  เวลา 11:47
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
10
Yesterday
125
This Month
2,501
Last Month
3,158
This Year
16,285
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการให้คำปรึกษานักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2560