เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 

วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นเกียรติกล่าวโครงการอบรม โดยเรียนเชิญ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้าน STEM Education ด้วยหุ่นยนต์ LEGO Education EV3 ด้วยความร่วมมือของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้คณะและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านหุ่นยนต์ และเพื่อเป็นการเสริมทักษะทางด้าน STEM Education โดยมีทีมวิทยากรจากบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นวิทยากรการอบรม ณ STEM ศึกษา ชั้น 5 อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
สร้างเมื่อ 25 มิ.ย. 2561  เวลา 17:50
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
52
Yesterday
128
This Month
2,183
Last Month
2,789
This Year
12,809
Last Year
24,361
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้าน STEM Education ด้วยหุ่นยนต์ Lego Education EV3