กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
บรรณาธิการ

               รศ.ดร.ศุภวัฒน์        ลาวัณย์วิสุทธิ์                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


ผู้ช่วยบรรณาธิการ

               ดร.วิทยา                   พันธุ์พา                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

               ดร.สมชาย                วัชรปัญญาวงศ์                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

               อ.ปิยะพงษ์                แดงขำ                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

               อ.นนทรัฐ                  บำรุงเกียรติ                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ

               ศ.ดร.ธีรวุฒิ              บุณยโสภณ                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

               ศ.ดร.สุมาลี              สังข์ศรี                                                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

               ศ.ดร.จรัล                จันทลักขณา                                            มหาวิทยาลัยทักษิณ

               ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์      สมบัติสมภพ                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

               ศ.ดร.สายัณห์          ทัดศรี                                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               ศ.ดร.พีระศักดิ์         ศรีนิเวศน์                                                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               รศ.ดร.ชนศักดิ์        บ่ายเทียง                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

               รศ.ดร.ธีรศิลป์         ทุมวิภาต                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

               รศ.ดร.มนตรี           ศิริปรัชญานันท์                                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

               รศ.ดร.พิพัฒน์        พรหมมี                                                     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

               รศ.ดร.พีระวุฒิ        สุวรรณจันทร                                             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

               รศ.ดร.วิสุทธิ์          สุนทรกนกพงศ                                          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

               รศ.ดร.ชูสิทธิ์         ประดับเพ็ชร                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

               รศ.สุมาลี               อุณหวณิชย์                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ผู้ประสานงานและจัดทำ

               อ.สุธรรม                อนุชาติกิจเจริญ                                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

               อ.สมมาตร             สุบรรณพงษ์                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

               นางนุชนาฎ            พันธุ์ไชยศรี                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

               นางนภาพร            รอดแก้ว                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


กำหนดการออกวารสาร

               ปีละ 2 ฉบับ

               ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
11
Yesterday
46
This Month
886
Last Month
1,495
This Year
886
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏลพบุรี