เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
     เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการอุตสาหกรรม

     1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารอุตสาหกรรมในรูปแบบบทความวิจัย และพัฒนาบทความ
         ทางวิชาการ


     2. เพื่อเป็นแหล่งสร้างภาพพจน์ที่ดีทางวิชาการและประชาสัมพันธ์ผลงานของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และในวงวิชาชีพ
         อื่น ๆ ทราบ


     3. เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการบริการวิชาการแก่สังคม
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
6
Yesterday
5
This Month
23
Last Month
1,717
This Year
3,235
Last Year
32,436
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี