กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
     เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการอุตสาหกรรม

     1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารอุตสาหกรรมในรูปแบบบทความวิจัย และพัฒนาบทความ
         ทางวิชาการ


     2. เพื่อเป็นแหล่งสร้างภาพพจน์ที่ดีทางวิชาการและประชาสัมพันธ์ผลงานของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และในวงวิชาชีพ
         อื่น ๆ ทราบ


     3. เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการบริการวิชาการแก่สังคม
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
9
Yesterday
52
This Month
601
Last Month
1,594
This Year
16,782
Last Year
1,434
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏลพบุรี