กระดานดำ     เข้าสู่ระบบ  
 
 
     เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการอุตสาหกรรม

     1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารอุตสาหกรรมในรูปแบบบทความวิจัย และพัฒนาบทความ
         ทางวิชาการ


     2. เพื่อเป็นแหล่งสร้างภาพพจน์ที่ดีทางวิชาการและประชาสัมพันธ์ผลงานของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และในวงวิชาชีพ
         อื่น ๆ ทราบ


     3. เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการบริการวิชาการแก่สังคม
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
24
Yesterday
49
This Month
1,304
Last Month
1,552
This Year
7,142
Last Year
17,676
จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech_2012@hotmail.co.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี