เรื่องน่ารู้     เข้าสู่ระบบ  
 
 
     เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการอุตสาหกรรม

     1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารอุตสาหกรรมในรูปแบบบทความวิจัย และพัฒนาบทความ
         ทางวิชาการ


     2. เพื่อเป็นแหล่งสร้างภาพพจน์ที่ดีทางวิชาการและประชาสัมพันธ์ผลงานของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และในวงวิชาชีพ
         อื่น ๆ ทราบ


     3. เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการบริการวิชาการแก่สังคม
ภายนอก
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงาน ก.พ.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระบบที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริการการศึกษา
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CHE QA ONLINE
รายงานด้านบริหารงบประมาณ และการเงิน
ภายใน
มรภ.เทพสตรี
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Number of Visitors
Today
105
Yesterday
88
This Month
1,814
Last Month
1,902
This Year
1,814
Last Year
15,548


<<คลิกที่นี่>><<คลิกที่นี่>>                                                                                                                                                             <<คลิกที่นี่>>

จัดทำโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพทสตรี

Tel : 036-422125 E-mail : itech.lopburi2017@gmail.com
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี